MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2018-04-25 北角 益漢洋樓 15 F 4.800 詳情 最近放盤
  2018-04-25 北角 港輝豪庭 10 B 535 6.500 @12150 詳情 最近放盤
  2018-04-25 北角 港輝豪庭 10 B 535 6.500 @12150 詳情 最近放盤
  2018-04-25 北角 兆文樓 3 B 8.600 詳情 最近放盤
  2018-04-25 北角 和富中心 第06座 7 B 1537 24.800 @16135 詳情 最近放盤
  2018-04-25 北角 和富豪庭 7 B 654 6.800 @10398 詳情 最近放盤
  2018-04-25 北角 鴻日大廈 20 A 550 5.550 @10091 詳情 最近放盤
  2018-04-24 北角 維港頌 第01座 26 A 57.530 詳情 最近放盤
  2018-04-24 北角 海城洋樓 10 C 505 5.710 @11307 詳情 最近放盤
  2018-04-24 北角 維港頌 第01座 25 A 56.456 詳情 最近放盤
  2018-04-24 北角 健威花園 B座 7 4 507 6.550 @12919 詳情 最近放盤
  2018-04-24 北角 君譽峰 8 N 6.970 詳情 最近放盤
  2018-04-24 北角 百福花園 百祥閣 H座 12 B 640 7.700 @12031 詳情 最近放盤
  2018-04-24 北角 利都樓 17 I 6.300 詳情 最近放盤
  2018-04-24 北角 裕益大廈 20 A 553 5.738 @10376 詳情 最近放盤
  2018-04-24 北角 怡昇洋樓 16 D 555 6.950 @12523 詳情 最近放盤
  2018-04-24 北角 柏傲山 第02座 26 A 48.500 詳情 最近放盤
  2018-04-24 北角 華健大廈 15 C 417 5.680 @13621 詳情 最近放盤
  2018-04-23 北角 仁德大廈 6 K 6.320 詳情 最近放盤
  2018-04-23 北角 海璇 第01B期 第01座 5 B 57.057 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.