MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-06-20 北角 維峰浚匯 7 F 7.061 詳情 最近放盤
  2019-06-20 北角 天順樓 19 C 513 6.380 @12437 詳情 最近放盤
  2019-06-20 北角 北角大廈 7 E 8.500 詳情 最近放盤
  2019-06-20 北角 錦明園 7 A 7.200 詳情 最近放盤
  2019-06-20 北角 凱旋大廈 B座 9 4 13.500 詳情 最近放盤
  2019-06-20 北角 永興新樓 6 25A 4.000 詳情 最近放盤
  2019-06-20 北角 柏蔚山 第03座 17 D 15.299 詳情 最近放盤
  2019-06-20 北角 和富中心 第14座 19 A 1193 20.800 @17435 詳情 最近放盤
  2019-06-20 北角 城市花園 第06座 5 E 17.100 詳情 最近放盤
  2019-06-19 北角 榮發大廈 21 B 4.300 詳情 最近放盤
  2019-06-19 北角 建華花園 10 C 556 7.450 @13399 詳情 最近放盤
  2019-06-19 北角 和富中心 第02座 18 D 951 詳情 最近放盤
  2019-06-19 北角 丹拿花園 第02座 5 A 779 14.900 @19127 詳情 最近放盤
  2019-06-19 北角 維峰浚匯 12 J 5.862 詳情 最近放盤
  2019-06-19 北角 維峰浚匯 6 H 5.599 詳情 最近放盤
  2019-06-19 北角 華禮大廈 1 55 0.720 詳情 最近放盤
  2019-06-19 北角 維峰浚匯 10 H 5.662 詳情 最近放盤
  2019-06-19 北角 百福花園 百喜閣 I座 15 B 635 8.000 @12598 詳情 最近放盤
  2019-06-19 北角 富蘭苑 4 A 540 5.760 @10667 詳情 最近放盤
  2019-06-19 北角 嘉富大廈 20 C 301 4.300 @14286 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.