MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-10-19 北角 康福台2號 8 A 885 12.500 @14124 詳情 最近放盤
  2020-10-19 北角 康澤花園 A座 12 6 749 8.800 @11749 詳情 最近放盤
  2020-10-19 北角 富雅花園 第04座 金桃閣 19 E 533 6.800 @12758 詳情 最近放盤
  2020-10-16 北角 健威花園 E座 25 5 507 7.600 @14990 詳情 最近放盤
  2020-10-16 北角 形品 7 G 714 9.600 @13445 詳情 最近放盤
  2020-10-16 北角 明園 第02期 15 66 553 7.000 @12658 詳情 最近放盤
  2020-10-16 北角 柏傲山 第01座 18 B 30.280 詳情 最近放盤
  2020-10-16 北角 偉榮洋樓 12 5.380 詳情 最近放盤
  2020-10-16 北角 仁寶閣 5 D 388 5.250 @13531 詳情 最近放盤
  2020-10-15 北角 百福花園 安福閣 E座 8 C 590 7.000 @11864 詳情 最近放盤
  2020-10-15 北角 昌盛洋樓 5 B 433 5.750 @13279 詳情 最近放盤
  2020-10-15 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 15 C 530 7.420 @14000 詳情 最近放盤
  2020-10-15 北角 啟協大廈 22 B 482 5.500 @11411 詳情 最近放盤
  2020-10-15 北角 皇都戲院大廈 11 J 467.248 詳情 最近放盤
  2020-10-15 北角 皇都戲院大廈 7 T 190.028 詳情 最近放盤
  2020-10-15 北角 皇都戲院大廈 11 N 293.771 詳情 最近放盤
  2020-10-15 北角 皇都戲院大廈 5 G 1288.927 詳情 最近放盤
  2020-10-15 北角 皇都戲院大廈 11 O 897.642 詳情 最近放盤
  2020-10-15 北角 皇都戲院大廈 11 T 14.471 詳情 最近放盤
  2020-10-15 北角 皇都戲院大廈 8 I 22.527 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.