MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-08-04 北角 百福花園 百佳閣 C座 18 E 695 8.850 @12734 詳情 最近放盤
  2020-08-04 北角 維港頌 第05座 11 A 4.000 詳情 最近放盤
  2020-08-04 北角 俊文樓 5 B 5.150 詳情 最近放盤
  2020-08-04 北角 兆年大廈 15 A 377 4.900 @12997 詳情 最近放盤
  2020-08-03 北角 健威花園 E座 17 7 514 7.600 @14786 詳情 最近放盤
  2020-08-03 北角 柏蔚山 第03座 9 G 21.600 詳情 最近放盤
  2020-08-03 北角 繼園街12-26號 4 12 12.250 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 東發大廈 A座 5 3 6.590 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 公安樓 7 A 7.980 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 錦屏樓 5 A2 5.800 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 維港頌 第03座 8 B 28.000 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 明威大廈 16 B 627 6.600 @10526 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 亞洲大廈 16 H 5.550 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 維多利大廈 3 B 30.500 詳情 最近放盤
  2020-07-30 北角 友福園 17 E 5.300 詳情 最近放盤
  2020-07-30 北角 形品 22 E 720 11.000 @15278 詳情 最近放盤
  2020-07-30 北角 維峰浚匯 16 G 7.454 詳情 最近放盤
  2020-07-29 北角 康澤花園 B座 5 4 507 5.400 @10651 詳情 最近放盤
  2020-07-29 北角 昌明洋樓 B座 14 5 8.000 詳情 最近放盤
  2020-07-29 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 1 D 534 6.700 @12547 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.