MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-12-05 北角 康華大廈 22 A 9.380 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 20 E 542 7.300 @13469 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 海峰園 高峰閣 39 E 942 20.380 @21635 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 港運城 第02座 31 H 947 14.880 @15713 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 建邦大廈 2 A 431 5.460 @12668 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 新都城大廈 C座 (24-37室) 16 25 7.500 詳情 最近放盤
  2019-12-05 北角 明園 第03期 10 B 587 6.590 @11227 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 百福花園 德福閣 K座 10 D 495 6.800 @13737 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 百福花園 德福閣 K座 7 D 495 6.680 @13495 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 永光閣 25 B 426 5.350 @12559 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 城市花園 第05座 24 F 996 18.330 @18404 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 富澤花園 富邦閣 4 C 762 11.080 @14541 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 海景軒 32 B 1230 23.980 @19496 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 健康新村 第02座 康勝閣 23 F 605 5.450 @9008 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 港運城 第01座 9 H 984 13.000 @13211 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 昌明洋樓 B座 13 3 8.380 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 北角大廈 8 E 8.100 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 怡新洋樓 17 C 450 6.120 @13600 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 宜安大廈 8 D 0.600 詳情 最近放盤
  2019-12-04 北角 怡寶洋樓 18 D 392 5.300 @13520 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.