MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-09-24 住宅 北角 恆英大廈 -- 379 5.700 C083088 詳情
  2018-09-24 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 38000 C060661 詳情
  2018-09-24 住宅 北角 城市花園 第05座 1010 931 35000 C090160 詳情
  2018-09-24 住宅 北角 城市花園 第13座 936 835 35000 C127613 詳情
  2018-09-24 住宅 北角 和富中心 第03座 1246 1073 19.500 C125466 詳情
  2018-09-24 住宅 北角 城市花園 第04座 1048 942 45000 C077030 詳情
  2018-09-24 住宅 北角 城市花園 第11座 1392 1215 45000 C007768 詳情
  2018-09-24 住宅 將軍澳 天晉II -- -- 10.000 P128157 詳情
  2018-09-24 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 14.500 P021409 詳情
  2018-09-24 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 36000 C006891 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.