MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-03-18 車位 北角 和富中心 -- -- 3.500 5380 P125362 詳情
  2019-03-18 住宅 北角 渣華道98號 745 532 14.500 P105771 詳情
  2019-03-18 住宅 北角 北角中心大廈 C座 738 653 10.000 F064844 詳情
  2019-03-18 住宅 北角 城市花園 第06座 1017 906 41000 C007597 詳情
  2019-03-18 住宅 北角 北角中心大廈 C座 738 653 10.000 F064844 詳情
  2019-03-17 住宅 北角 和富中心 第16座 1189 1044 24.000 P021119 詳情
  2019-03-17 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 20.500 P028513 詳情
  2019-03-17 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 42800 C058299 詳情
  2019-03-17 住宅 北角 和富中心 第14座 1246 1073 22.000 P113100 詳情
  2019-03-17 住宅 北角 城市花園 第04座 1304 1169 24.000 50000 C129123 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.