MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-01-22 住宅 北角 北角中心大廈 C座 738 653 9.800 28000 P077723 詳情
  2019-01-22 住宅 北角 和富中心 第14座 807 703 30000 C078580 詳情
  2019-01-22 住宅 北角 維多利中心 第03座 620 539 12.980 34000 C102135 詳情
  2019-01-22 住宅 北角 渣華道98號 777 560 13.000 28000 P088094 詳情
  2019-01-22 住宅 北角 尚譽 -- 163 15000 P126675 詳情
  2019-01-22 住宅 北角 新達大廈 463 327 16500 P052838 詳情
  2019-01-22 住宅 北角 和富豪庭 654 438 8.200 21000 C101878 詳情
  2019-01-22 住宅 北角 港輝豪庭 535 337 18000 P079063 詳情
  2019-01-22 住宅 北角 丹拿花園 第01座 794 654 13.200 26000 P075410 詳情
  2019-01-22 住宅 北角 新和富大廈 488 351 15500 C119987 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.