MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-06-23 住宅 北角 城市花園 第10座 1150 1012 22.000 C068931 詳情
  2021-06-23 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 16.800 32000 P115311 詳情
  2021-06-22 住宅 北角 和富中心 1531 1308 21.500 C084049 詳情
  2021-06-22 住宅 北角 青雲大廈 660 495 6.680 C115107 詳情
  2021-06-22 住宅 北角 和富中心 1193 1031 21.000 P004398 詳情
  2021-06-22 住宅 北角 光超台 B座 566 434 8.000 C081567 詳情
  2021-06-22 住宅 北角 嘉安苑 491 390 6.980 15000 P102995 詳情
  2021-06-22 住宅 北角 銀輝大廈 327 255 5.200 P126000 詳情
  2021-06-22 住宅 北角 和富中心 1431 1267 18.200 P000505 詳情
  2021-06-22 住宅 北角 金堡大廈 A座 -- 584 10.380 C121212 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.