MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-07-18 住宅 北角 城市花園 第07座 723 626 30000 P102936 詳情
  2018-07-18 住宅 北角 城市花園 第10座 723 626 29000 C067367 詳情
  2018-07-18 住宅 北角 城市花園 第06座 1017 906 45000 F102704 詳情
  2018-07-18 住宅 北角 華禮大廈 414 335 7.180 P114356 詳情
  2018-07-18 住宅 北角 城市花園 第07座 723 626 30000 P102936 詳情
  2018-07-18 住宅 北角 和富中心 第16座 942 835 15.000 P080662 詳情
  2018-07-18 住宅 北角 城市花園 第12座 1180 1029 19.300 43000 P125863 詳情
  2018-07-18 住宅 北角 和富中心 第16座 1189 1044 25.000 P021119 詳情
  2018-07-18 住宅 北角 和富中心 第12A座 899 795 32000 C121712 詳情
  2018-07-18 住宅 北角 城市花園 第04座 1048 942 38000 P126329 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.