MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-08-21 住宅 北角 城市花園 第09座 1097 961 39000 C007996 詳情
  2019-08-21 住宅 北角 城市花園 第07座 1150 1010 36000 C122637 詳情
  2019-08-21 住宅 北角 城市花園 第08座 655 569 27000 C096422 詳情
  2019-08-21 住宅 北角 城市花園 第10座 723 626 29000 C093129 詳情
  2019-08-21 住宅 北角 城市花園 第07座 1151 1012 20.500 39000 C006763 詳情
  2019-08-20 住宅 北角 和富中心 第14座 807 703 13.500 C064877 詳情
  2019-08-20 住宅 北角 城市花園 第07座 1151 1012 20.500 39000 C006763 詳情
  2019-08-20 住宅 北角 城市花園 第12座 1180 1029 19.300 43000 P044383 詳情
  2019-08-20 住宅 北角 城市花園 第01座 883 792 29000 C007260 詳情
  2019-08-20 住宅 北角 城市花園 第03座 883 792 32000 P094482 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.