MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-22 住宅 北角 和富中心 954 845 14.000 P092157 詳情
  2024-04-22 住宅 北角 和富中心 第08座 1537 1308 22.500 P112357 詳情
  2024-04-22 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 43000 C007257 詳情
  2024-04-22 住宅 北角 城市花園 第12座 870 773 11.000 C088026 詳情
  2024-04-20 住宅 北角 港輝豪庭 821 531 7.800 P139697 詳情
  2024-04-19 車位 北角 城市花園 -- -- 1.500 4000 P115308 詳情
  2024-04-19 住宅 北角 和富中心 第05座 954 845 14.180 P092157 詳情
  2024-04-19 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 45000 C007257 詳情
  2024-04-19 住宅 北角 和富中心 第08座 1537 1308 22.500 P112357 詳情
  2024-04-18 住宅 北角 和富豪庭 693 466 8.180 P136325 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.