MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-04-26 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 36000 C125771 詳情
  2018-04-26 住宅 北角 和富大樓 -- 452 6.300 P118224 詳情
  2018-04-25 住宅 北角 銀輝大廈 427 333 5.400 P107387 詳情
  2018-04-24 住宅 北角 光超台 A座 701 550 9.800 C111385 詳情
  2018-04-24 車位 北角 城市花園 -- -- 3900 P123497 詳情
  2018-04-24 住宅 北角 五洲大廈 1451 1176 31000 C057790 詳情
  2018-04-23 住宅 北角 城市花園 第05座 1368 1226 27.000 P125624 詳情
  2018-04-23 住宅 北角 城市花園 843 662 12.000 C004138 詳情
  2018-04-23 住宅 北角 城市花園 687 596 11.500 C124780 詳情
  2018-04-23 住宅 北角 和富中心 1246 1073 22.000 P093926 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.