MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-02-01 住宅 北角 和富中心 第14座 846 733 12.300 P128826 詳情
  2023-02-01 住宅 北角 和富中心 第07座 1537 1308 49000 P006460 詳情
  2023-02-01 住宅 北角 和富中心 1537 1308 26.000 C127418 詳情
  2023-02-01 住宅 北角 和富中心 1537 1308 27.000 C084463 詳情
  2023-02-01 住宅 北角 和富中心 第11座 1537 1308 19.800 P029413 詳情
  2023-02-01 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 45000 C109124 詳情
  2023-02-01 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 17.000 C138107 詳情
  2023-02-01 住宅 北角 和富中心 第05座 899 803 13.080 P044021 詳情
  2023-02-01 住宅 北角 和富中心 第14座 1193 1031 17.880 P004502 詳情
  2023-02-01 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 18.800 P129305 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.